Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (Ľudový spolok pre starostlivosť o nemecké vojnové hroby)

Stručný prehľad

Ľudový spolok pre starostlivosť o nemecké vojnové hroby z.s., je humanitárna organizácia. Z poverenia spolkovej vlády sa venuje úlohe registrácie, udržiavania a starostlivosti o hroby Nemcov, ktorí padli počas vojny v zahraničí. Ľudový spolok poskytuje služby rodinným príslušníkom v otázkach starostlivosti o vojnové hroby, poradenstvo o verejných a súkromných miestach, podporuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti starostlivosti o vojnové hroby a pomáha pri stretnutiach mládeže na miestach odpočinku zosnulých.

V súčasnosti má ľudový spolok takmer 350 000 aktívnych podporovateľov a vyše milióna príležitostných darcov a záujemcov. Z vašich príspevkov a darov, z príjmov z dedičstiev a odkazov, ako aj z výnosov z každoročných podomových a pouličných zbierok financuje ľudový spolok takmer 70 percent svojej práce. Zvyšok pokrývajú verejné prostriedky spolku a krajín.

Verejnoprospešná organizácia bola založená 16. decembra 1919 z dôvodu núdze. V tej dobe sa ešte mladá ríšska vláda nedokázala postarať o hroby padlých politicky ani ekonomicky. Túto úlohu prevzal ľudový spolok, ktorý sám seba vnímal ako všeľudovú občiansku iniciatívu. Do začiatku 30. rokov postavil ľudový spolok mnoho vojenských cintorínov. V roku 1933 sa vedenie ľudového spolku z vlastného popudu podrobilo koordinačnej politike národno-socialistickej vlády. Zakladanie cintorínov pre vojakov 2. svetovej vojny prevzala pod seba pohrebná služba armády.

V roku 1946 založil ľudový spolok v Nemecku v krátkom čase vyše 400 vojenských cintorínov. V roku 1954 poverila spolková vláda ľudový spolok úlohou vyhľadať hroby nemeckých vojakov v zahraničí, zabezpečiť ich a starať sa o ne.

Ľudový spolok plní svoju úlohu v rámci bilaterálnych dohôd v Európe a severnej Afrike. Do jeho starostlivosti v súčasnosti spadá 833 vojenských cintorínov v 46 štátoch s približne 2,7 miliónmi padlých vojakov. Všestranné úlohy organizácie vykonáva niekoľko tisíc dobrovoľníkov a 566 platených zamestnancov.

Po politickej zmene vo východnej Európe sa ľudový spolok ujal práce aj v štátoch niekdajšieho východného bloku, kde počas 2. svetovej vojny prišli o život zhruba tri milióny nemeckých vojakov, teda viac než dvojnásobný počet tých, ktorí odpočívajú na vojenských cintorínoch na západe. Táto úloha stavia ľudový spolok pred nesmierne ťažkosti: Mnohé z vyše 100 000 pohrebísk sa dajú len ťažko nájsť, sú zničené, zastavané alebo vydrancované.

Od roku 1991 ľudový spolok vo východnej, strednej a južnej Európe znovu vybudoval alebo nanovo založil 330 cintorínov z 2. svetovej vojny a 188 objektov z 1. svetovej vojny. Na 82 vojenských cintorínoch bolo znova pochovaných 856 722 padlých osôb.

V záujme dlhodobého zabezpečenia svojej práce založil ľudový spolok v roku 2001 nadáciu „Pamiatka a mier“.

Formou zakladania cintorínov a starostlivosti o ne uchováva ľudový spolok pamiatku na padlých vo vojne. Obrovské cintoríny pripomínajú živým minulosť a konfrontujú ich s následkami vojny a násilia.

Ľudový spolok má množstvo programov na podávanie primeraných informácií o vojenských cintorínoch a s nimi súvisiacich témach a otázkach.

Od roku 1953 usporadúva ľudový spolok v celej Európe medzinárodné stretnutia mládeže a workcampy s mottom „Zmierenie nad hrobmi – Práca za mier“.

Vzdelávací referenti v krajinských zväzoch spolupracujú so školami a vysokými školami a vykonávajú projekty na vojenských cintorínoch doma aj v zahraničí.

V štyroch mládežníckych a vzdelávacích centrách ľudového spolku v Holandsku, Belgicku, Francúzsku a Nemecku nachádzajú na tamojších vojenských cintorínoch optimálne rámcové podmienky pre mierovo-pedagogické projekty nielen mládežníci, ale aj skupiny vzdelávania dospelých. Tieto ponuky ročne využije okolo 20 000 mládežníkov a mladých dospelých.

Medzi ďalšie piliere sprostredkovateľskej práce ľudového spolku patria konferencie a semináre na témy kultúry pamäte v európskom kontexte, workcampy pre dospelých, vzdelávacie cesty a cesty pre rodinných príslušníkov.

Spolková armáda a Zväz záložníkov pomáhajú ľudovému spolku svojou prácou na vojenských cintorínoch doma aj v zahraničí, vo workcampoch, pri spomienkových udalostiach a takisto pri pouličných a podomových zbierkach.

Ľudový deň smútku, ktorý ľudový spolok organizuje každý november s veľkou účasťou významných politických a hospodárskych inštitúcií a obyvateľstva, je dňom spomínania a pripomenutia si mieru.

 

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.
Bundesgeschäftsstelle
tlačový referent
Tel.: +495 61 - 70 09 - 1 39
Mobil: +491 72 - 1 72 70 28
Fax: +495 61 - 70 09 - 2 85
Werner-Hilpert-Str. 2
34112 Kassel
E-Mail: presse(at)volksbund.de
Internet: www.volksbund.de
Účet pre peňažné dary: Commerzbank Kassel
IBAN: DE23 5204 0021 0322 2999 00
BIC: COBADEFFXXX

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

Spendentelefon: 0561 700 90

Spendenkonto

IBAN:
DE23520400210322299900

BIC: COBADEFFXXX

Commerzbank Kassel